Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΤουρισμόςΞεκινά η υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο ΕΚΠΑ

Ξεκινά η υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο ΕΚΠΑ

|

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η έναρξη του προγράμματος γίνεται σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 1342/2022 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας/Τμήμα Δ’ και την υπ’ αριθμ. 126/2022 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του ΝΣΚ σχετικά με την υποχρέωση υλοποίησης τεσσάρων (4) ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, όπως έγινε αποδεκτή στις 22.09.2023 από την Υπουργό Τουρισμού.

Κατόπιν τούτων, η Υφυπουργός Τουρισμού, αρμόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση, Έλενα Ράπτη, υπέγραψε την απόφαση υλοποίησης του πρώτου από τα τέσσερα ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, με τη συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα απευθύνεται στους αποφοίτους των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, που επιθυμούν να λάβουν την άδεια του ξεναγού στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 710/1977. Οι θέσεις του προγράμματος ορίζονται έως πενήντα (50).

Oι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν από 16/10/2023 μέχρι και 29/10/2023, αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 7Α και 7Β σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο ΕΚΠΑ (ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Τομέας Ιστορίας, 4ος όροφος, 409 και ώρες 9.00-14.00 μ.μ.).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από 16/10/2023 μέχρι και 29/10/2023, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο βάσει των κριτηρίων του πίνακα της προκήρυξης της Υπουργικής Απόφασης που επισυνάπτεται.

Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως αυτοί παρατίθενται στην υπ’ αριθμ. 94/20.06.2022 Απόφαση Προέδρου ΑΣΕΠ «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 – 30 του ν. 4765/2021)» (B’ 3614) όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 και Πλατεία Σκρα, Τ.Κ. 55132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-331540, 2313-331541, 2313-331542). Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.

Ο τελικός βαθμός του/της υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι σπουδαστές/τριες εισάγονται στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα με βάση πίνακα κατάταξης, στον οποίο καταχωρούνται οι υποψήφιοι/ες κατά φθίνουσα σειρά των μορίων τους. Σε περίπτωση ισομοριοδότησης, προηγείται αυτός/η που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1.α. (βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Αν αυτά ισοβαθμούν, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 2.β. και αν και πάλι ισοβαθμούν, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 3.α. Σε περίπτωση νέας ισομοριοδότησης, η επιλογή γίνεται κατόπιν κληρώσεως που πραγματοποιείται στο ΕΚΠΑ παρουσία των ενδιαφερόμενων (εάν το επιθυμούν και κατόπιν ενημέρωσής τους) και του Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7Α απορρίπτονται, ενώ σε περίπτωση που υποβάλλονται ελλιπή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7Β, αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο άθροισμα των μορίων.

Πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψηφίου/ας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ:

www.arch.uoa.gr . Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του/της. Η ένσταση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εξέταση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συστήνεται στο ΕΚΠΑ και αποτελείται από τους 1) Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαδάτο, 2) Αναπλ. καθηγήτρια κ. Ευρυδίκη Κεφαλίδου, 3) Επίκ. καθηγήτρια κ. Μαρία-Ελένη Μούλιου και η οποία αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, με συνημμένα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου/ας, αποστέλλεται για έλεγχο στο Τμήμα Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού και επικυρώνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού.

Στο Υπουργείο αποστέλλονται επιπλέον και οι πίνακες επιλαχόντων και απορριπτέων για ενημέρωση. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.arch.uoa.gr). Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα για την εγγραφή των εισακτέων στο ΕΚΠΑ καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία εγγραφής τους καλύπτονται από τους/τις επιλαχόντες/ούσες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων.Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που απαιτούνται από τους/τις υποψηφίους/ες πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο τόπος διεξαγωγής θα είναι οι εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου). Επιπλέον, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο της Φιλοσοφικής Σχολής με την καταβολή συμβολικής συμμετοχής ύψους 4 € ανά γεύμα.

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα τηλέφωνα: 210 7277432 (κ. Μαρία Γκιώνη, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης) και 210 7277400 (κ. Μικέλα Σκούντζου, Τομέας Ιστορίας).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16368/2013 ΚΥΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού – Μητρώο Ξεναγών – Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.». (Β΄ 1808), όπως ισχύει, προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων και η ταυτότητα του ξεναγού από το Υπουργείο Τουρισμού θα απαιτηθεί (μεταξύ άλλων):

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή), β. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).

Η περίοδος υλοποίησης των μαθημάτων ορίζεται από 18/12/2023 έως 23/02/2024.

Η Υφυπουργός Τουρισμού αρμόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση, Έλενα Ράπτη δήλωσε: “Ξεκινάμε την υλοποίηση του πρώτου ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε συμμόρφωση με την υπ. αριθ. 1342/2022 απόφαση του Σ.τ.Ε. και την υπ. αριθμ. 126/2022 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Ως Υφυπουργός Τουρισμού, αρμόδια για την εφαρμογή της αποφάσεως, υπογραμμίζω την ευκαιρία και τη δυνατότητα που δίνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Ιστορικού – Αρχαιολογικού των ΑΕΙ, να προσφέρουν ουσιαστικά μέσω του επαγγέλματος του ξεναγού στη συνολική εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, στην αναβάθμιση και την ισχυροποίηση του”

Επισυνάπτεται η απόφαση του προγράμματος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A7%CE%9A465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%9E7%CE%9E

 


Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Τήνος: Η προσφορά του π. Μάρκου Φώσκολου στην Ιστορία και τον Πολιτισμό

Η προσφορά του π. Μάρκου Φώσκολου στην ιστορία και τον πολιτισμό Της Τήνου - Πότε έγινε η εκδήλωση

AIDS: Για πρώτη φορά το χάπι προφύλαξης δωρεάν στην Ελλάδα

AIDS- Χάπι προφύλαξης: Για πρώτη φορά δωρεάν στην Ελλάδα

ΚΕΔΑΣΥ Νάξου: Η συνολική εικόνα των υποδομών και τα προβλήματά τους

Με αφορμή την Παγκόσμια ΗΜέρα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες έχουμε την πλήρη εικόνα των υποδομών στη Νάξο.... Αναλυτικά

Η Πάρος εξελίσσεται σε… νέα Μύκονος

Η Πάρος αναδεικνύεται στη λίστα με τους τρεις Προορισμούς της Χρονιάς για το 2024, σύμφωνα με την έκθεση Unpack ’24 της Εxpedia, ενώ παγιώνει την επτάμηνη σεζόν

Πάρος: Πρώην αστυνομικός χτύπησε αστυνομικό και συνελήφθη

Συνελήφθη πρώην αστυνομικός στην Πάρο – Κατηγορείται ότι χτύπησε εν ενεργεία συνάδελφό του σε κατάστημα εστίασης

National League 1: Ηττα εντός έδρας του ΑΠΑΣ Νάξου Terranaxia από τον ΟΦΗ

Ο ΑΠΑΣ Νάξου Terranaxia λύγισε από τις απουσίες και την καλή εμφάνιση του ΟΦΗ στο "Δημήτρης Περιστεράκης" - Ζητάει αντίδραση κόντρα στην ΦΕΑ (10/12)

ΠΝΑι – Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενημερωτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις με τους πολίτες

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκαν για το 2023 οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις με τους πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΟ Θήρας: Πέρασε “αέρα” (3-0 τον Αρη) από Θεσσαλονίκη, υποδέχεται τον Απολλώνιο

Εδραιώνεται στην τετράδα ο ΑΟ Θήρας, 3-0 τον Άρη στην Θεσσαλονίκη - Πέντε νίκες και υποδέχεται την Τετάρτη σε εξ αναβολής αναμέτρηση τον Απόλλώνιο

Εξοχικές κατοικίες: Στο… στόχαστρο Πάρος, Τήνος, Κέα και βέβαια Μύκονος

Έως και 3 εκατ. Ευρωπαίοι θέλουν να αγοράσουν στην Ελλάδα, πού κυμαίνονται οι τιμές - Η Κέρκυρα παραμένει για μια ακόμη φορά στην κορυφή των προτιμήσεων - Μεγάλη άνοδος για την Αθηναϊκή Ριβιέρα - Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το κέντρο της Αθήνας, η Μύκονος και η Πάρος, ενώ ακολουθούν Λευκάδα, Κρήτη, Κέα, Τήνος και Ρόδος

Υποχρεωτικά POS παντού από το νέο έτος

Υποχρεωτικά POS παντού από το νέο έτος – Επεκτείνονται σε 35 κλάδους

Απαγορευτικό: Ανεκτέλεστα τα απογευματινά δρομολόγια Blue Star Naxos και Paros

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών τα απογευματινά δρομολόγια από Πειραιά - Ραφήνα είναι ανεκτέλεστα

Σύλλογος Σκαδιωτών – Μεσωτών Νάξου: Σε εκλογές την 10η Δεκεμβρίου

Ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν τα χωριά Σκαδό - Μέση και απόφαση για εκλογές την 10η Δεκεμβρίου

Blue Star 1: Δύο ώρες πάλευε για να δέσει στο λιμάνι της Νάξου

Επί δύο ώρες το Blue Star 1 έδινε ... μάχη για να δέσει δεύτερη φορά στο λιμάνι της Νάξου - Κενό επιβατών θα αναχωρήσει από τη Σαντορίνη για τον Πειραιά των καιρικών συνθηκών

Express Skopelitis: Ανεκτέλεστο το σημερινό (29/11) του δρομολόγιο

Λόγω καιρικών συνθηκών το Express Skopelitis θα μείνει δεμένος στα Κατάπολα (Αμοργός)

Νάξος – 2ο Γυμνάσιο: Ερχεται χορός για καλό σκοπό

Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στις Τρίποδες (κέντρο "Αντώνης") χορός από το 2ο Γυμνάσιο Νάξου

Blue Star 1 και Blue Star Paros με νέα ώρα αναχώρησης αύριο Τετάρτη (29/11)

Τι ώρα θα αναχωρήσουν αύριο Τετάρτη 29 Νοεμβριου τα πλοία Blue Star 1 και Blue Star Paros από τον Πειραιά

“Διονύσιος Σολωμός”: Αναχωρεί από τον Πειραιά απόψε στις 10 το βράδυ για Δυτικές Κυκλάδες

Αλλαγές επί αλλαγών στις ώρες αναχώρησης του "Διονύσιος Σολωμός" ελέω καιρικών συνθηκών

Εκτακτο: Παραμένει επί δύο ώρες στη Νάξο το Blue Star 1

Ποιος ο λόγος που το Blue Star 1 είναι δεμένο ακόμη στο λιμάνι της Νάξου;

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο αιτείται ο Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου

Στην επιστολή αναλύονται οι λόγοι του αιτήματος και ζητείται η παράταση της προθεσμίας για ένα ακόμη έτος.