Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠεριβάλλονΝότιο Αιγαίο - ΦΟΔΣΑ: Περνάει στην εποχή της οικιακής κομποστοποίησης

Νότιο Αιγαίο – ΦΟΔΣΑ: Περνάει στην εποχή της οικιακής κομποστοποίησης

|

Νέα εποχή για την διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου – Θα διανεμηθούν 10.275 οικιακοί μηχανικοί κομποστοποιητές  και 25.550 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης κήπου, σε 45.055 νοικοκυριά

 

Μια νέα εποχή, όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, εγκαινιάζει για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου η ένταξη στο ΕΣΠΑ της καινοτόμου Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων σε οικίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα σε κατοίκους της Περιφέρειας να διαχωρίζουν το ρεύμα των οικιακών βιοαποβλήτων και να το επεξεργάζονται τοπικά́ σε οικιακούς κομποστοποιητές. 

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση νέου ΠΕΣΔΑ, με σκοπό να επιτευχθεί η εκτροπή του 8,72% των παραγόμενων βιοαποβλήτων των μόνιμων κατοίκων της περιοχής έως το 2030.

Συγκεκριμένα, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, Γιώργος Ζερβός, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον  Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 12.198.624,00 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 9.837.600,00 ευρώ με ημερομηνία έναρξης την 6η Μαρτίου 2023 και ημερομηνία λήξης της Πράξης την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Κατόπιν αυτού, ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έχοντας πλέον την έγκριση από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα προχωρήσει άμεσα στην ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα σε κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να διαχωρίζουν το ρεύμα των οικιακών βιοαποβλήτων και να το επεξεργάζονται τοπικά σε οικιακούς κομποστοποιητές διαφόρων τύπων. Στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνονται οικιακοί κομποστοποιητές, απλοί (κήπου) και μηχανικοί. 

Η πράξη περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού αλλά και την παρακολούθηση του προγράμματος και την ενημέρωση των πολιτών για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τα ακόλουθα τρία υποέργα:

Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του δικτύου, πρόκειται για την προμήθεια 10.275 οικιακών μηχανικών κομποστοποιητών 1,5 έως 2 λίτρων, για τα αντίστοιχα νοικοκυριά σε πολυκατοικίες και 25.550 κάδων οικιακής κομποστοποίησης κήπου χωρητικότητας 300 λίτρων για 34.780 νοικοκυριά σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες.

Με το εν λόγω δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης επιδιώκεται η εκτροπή: 

# 4.206 τον/έτος οικιακών βιοαποβλήτων το έτος 2025, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,25% των παραγόμενων βιοαποβλήτων των μόνιμων κατοίκων το έτος 2025

# 6.560 τον/έτος βιοαποβλήτων το έτος 2030, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,72% των παραγόμενων βιοαποβλήτων των μόνιμων κατοίκων το έτος 2030

Υποέργο 2: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων σε οικίες της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου

Υποέργο 3: Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων σε οικίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Λόγω της ιδιαιτερότητας των δράσεων και της ανάγκης για την οργανωμένη προώθησή τους, θα αναζητηθεί υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος.

Καινοτομία Πράξης

Η καινοτομία της Πράξης έγκειται στο γεγονός ότι μέσω του προτεινόμενου δικτύου διαχείρισης βιοαποβλήτων, θα πραγματοποιείται επιτόπια διαχείριση των παραγόμενων ποσοτήτων βιοαποβλήτων και ως εκ τούτου η κυκλική οικονομία πραγματοποιείται σε επίπεδο οικίας.  Παράγοντα καινοτομίας, επίσης, αποτελεί το γεγονός ότι το προτεινόμενο δίκτυο θα εξοικειώσει τους πολίτες με τις έννοιες χωριστής συλλογής, 

«Συμμετέχω – ανακυκλώνω – κερδίζω», και καθώς το ρεύμα των βιοαποβλήτων δύναται να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιβράβευσης και ανταπόδοσης πολιτών (μέσω των οικιακών μηχανικών κομποστοποιητών), η υλοποίηση της πράξης θα συνδέσει την πραγματική παραγωγή βιοαποβλήτων με παραμέτρους του νοικοκυριού (μέγεθος, τύπος κατοικίας, τόπος κατοικίας), θα συμβάλει στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί για  δημιουργία ενός νέου μοντέλου τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων και να συνδυαστεί και με πρόγραμμα επιβράβευσης και ανταπόδοσης πολιτών για το ρεύμα των βιοαποβλήτων.

Αναμενόμενα Οφέλη /  Ωφελούμενος Πληθυσμός :

Τα εξυπηρετούμενα νοικοκυριά μέσω του δικτύου των μηχανικών οικιακών κομποστοποιητών και των οικιακών κομποστοποιητών αυλής, σύμφωνα το σχεδιασμό της πράξης, ανέρχονται σε 45.055 και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός σε 117.143 κατοίκους. 

Με τη δημιουργία και τη λειτουργία του προτεινόμενου δικτύου, αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο περιβαλλοντικού όσο και κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη περιλαμβάνουν:

• Την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

• Την ενίσχυση δραστηριοτήτων διαλογής στην πηγή και επιτόπιας διαχείρισης μέσω διαδικασίας οικιακής κομποστοποίησης

• Την ευαισθητοποίηση των πολιτών με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται υπεύθυνα σε σχέση με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

• Την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης, συμβάλλοντας στην επίτευξη στόχων (ΕΣΔΑ/ ΠΕΣΔΑ/ ΤΣΔΑ)

• Τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ

• Τη μείωση των αναγκών για τη μεταφορά των αποβλήτων

Αντίστοιχα, τα αναμενόμενα κοινωνικo-οικονομικά οφέλη περιλαμβάνουν ενδεικτικά,: 

• Τη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς των πολιτών σε θέματα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων

• Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων και της τελικής επιβάρυνσης σε δημοτικά τέλη


Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Γλινάδο- Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων: Διασκεδάζουμε το “Εναστρον” για καλό σκοπό

Στις 15 Δεκεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο "Έναστρον" στο Γλινάδο!! - Ποιος είναι ο λόγος;

Νάξος: Φωταγωγήθηκε το δέντρο, χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους (video)

Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στη πλατεία Πρωτοδικείου - Γέμισε με παιδικά χαμόγελα ένα ολόκληρο νησί (video)

Φιλώτι – Σύλλογος: Πρώτος σε ψήφους ο Στέφανος Νίαος, συστήνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Τα αποτελέσματα των εκλογών στον Σύλλογο Φιλωτιτών Νάξου - Πόσοι ψήφισαν, ποιοι εκλέγονται

ΥΠΕΝ – Ηλεκτρικά τιμολόγια: Δέκα (10) χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Δέκα (10) χρήσιμες ερωταπαντήσεις του ΥΠΕΝ για τις αλλαγές από 1η Ιανουαρίου 2024

Κωμιακή – Σύλλογος Γυναικών: Παρουσία Χριστουγεννιάτικου Παζαριού

Για δύο Κυριακές (10 - 17 Δεκεμβρίου) στην Κωμιακή έχουμε Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

Naxos Medical: Στη Νάξο (11-12/12) ο γιατρός πνευμονολόγος Νίκος Κουφός

Διήμερο ιατρικών εξετάσεων (11-12 Δεκεμβρίου) από τον γιατρό πνευμονολόγο Νίκο Κουφό στο Naxos Medical

Ινδοί αγρότες έγιναν κτηνοτρόφοι σε μονάδα της Χαλκιδικής

Οι δύο Ινδοί που εργάζονται σε μία από τις παλαιότερες κτηνοτροφικές μονάδες της Γαλάτιστας με πάνω από είκοσι χρόνια λειτουργίας και περισσότερα από 300 πρόβατα και 200 κατσίκια

Φεστιβάλ Γαστρονομίας: Πορτάρα ή … σχάρα ψησίματος;

Αρθρο - Αποψη από επιχειρηματία στο χώρο της Εστίασης που έχει σχέση με τη Νάξο και ασκεί κριτική στη πρόταση του Δήμου σχετικά με το επικείμενο Φεστιβάλ Γαστρονομίας

Το μυκόπλασμα της πνευμονίας – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Τα αυξημένα κρούσματα πνευμονίας συνδέονται με το βακτήριο που ονομάζεται μυκόπλασμα της πνευμονίας (Μycoplasma pneumoniae), γνωστό στους επιστήμονες, καθώς πρόκειται για κοινή αιτία αναπνευστικών λοιμώξεων, που δίνει εστίες πνευμονίας περιοδικά.

Πόλεμος στη Γάζα: Η αντίληψη για την ασφάλεια επηρεάζει τις κρατήσεις στις χώρες της περιοχής – Η θέση της Ελλάδας

Ο δείκτης Mabrian Security Perception Index έχει διαμορφωθεί εδώ και 9 χρόνια. Μετρά, το επίπεδο εμπιστοσύνης που εκφράζουν οι επισκέπτες και οι πιθανοί ταξιδιώτες σχετικά με έναν τουριστικό προορισμό με βάση την παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μ. Πολυκρέτης προς Δ. Λιανό “με αποκλειστικά δική σας ευθύνη, αυτό το στολίδι, κοντεύει να καταντήσει όπως ένα ερείπιο”

Ανοιχτή επιστολή από τον Δημοτικό Σύμβουλο Μανώλη Πολυκρέτη προς τον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό σχετικά με το Δημαρχείο Νάξου ... Τι σημειώνει στην επιστολή του

Εστίαση – Φιλοξενία: “Οι επαγγελματίες δεν τρώνε κουτόχορτο”

Σκληρή ανακοίνωση από το Σύλλογο Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων "Φιλοξενία" με επίκεντρο την πρόσφατη παρουσίαση του Γαστρονομικού Φεστιβάλ από το οικείο Δήμο - Γιατί λένε "Η ανοχή εξαντλήθηκε"

Φεστιβάλ Γαστρονομίας: Πορτάρα ή … σχάρα ψησίματος;

Αρθρο - Αποψη από επιχειρηματία στο χώρο της Εστίασης που έχει σχέση με τη Νάξο και ασκεί κριτική στη πρόταση του Δήμου σχετικά με το επικείμενο Φεστιβάλ Γαστρονομίας

ΠΝΑΙ – 14ο Φεστιβάλ Μελιού: Διακρίσεις για προϊόντα Νάξου, Σερίφου και Σύρου

Με τέσσερα βραβεία στις αποσκευές τους, επιστρέφουν οι παραγωγοί μελιού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από το 14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού

Νάξος – ΜΕΑ: Παράταση κατάθεσης προσφορών την 4η Φεβρουαρίου 2024

Παρατάθηκε η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τη νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Νάξο

Νάξος & Μικρές Κυκλάδες: Το πρόγραμμα Γαστρονομικής Προβολής αποκαλύπτεται

Παρουσίαση (06/12) του Προγράμματος Γαστρονομικής Προβολής και Σεμινάριο για το Γαστρονομικό Τουρισμό από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ευαγ. Γατσωτή (Vault): “Ανεβαίνει” σύντομα η “playlist μιας faultless μητρότητας”

Το έργο της Ναξιώτισσας Ευαγγελίας Γατσωτή “Η playlist μιας faultless μητρότητας” ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Κατερίνας Πολυχρονοπούλου και Έλενας Τυρέα στο θέατρο Vault.

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Αποκαλυπτήρια για το Great Food of Naxos

Απόγευμα Τετάρτης (06/12) και έχουμε τα αποκαλυπτήρια του λογότυπου αλλά και της πρότασης για γαστρονομικό φεστιβάλ από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κθκλάδων - Η αντίδραση της Εστίασης

ΣτΕ – Μύκονος: “Ναι” σε τουριστική επένδυση, “όχι” σε μαρίνα

Υπέρ τουριστικής επένδυσης στη Μύκονο το ΣτΕ - Ενώ βάζει φρένο στα σχέδια για κατασκευή μαρίνας, απέρριψε άλλες δύο προσφυγές του δήμου για την ίδια μονάδα

Αεροδρόμιο Νάξου: Η έντονη βροχόπτωση “μετέφερε” την πρωινή πτήση της Sky Express

Εντονα τα καιρικά φαινόμενα στη Νάξο από τις πρώτες πρωινές ώρες... 36 χιλιοστά βροχόπτωσης στην Κόρωνο - "Μεταφέρθηκε" η πρωινή πτήση της Sky Express