Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΜΜΕΕλλάδα: Νέο νομοσχέδιο για (έντυπο και ηλεκτρονικό) ΜΜΕ

Ελλάδα: Νέο νομοσχέδιο για (έντυπο και ηλεκτρονικό) ΜΜΕ

|

Νέο νομοσχέδιο για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο- Τι προβλέπει

 

 

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.Ε.).

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

ΜΕΡΗ Α’ και Β’

Συστήνεται στη Γ.Γ.Ε.Ε. Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ), και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με:
i) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής, επανεγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο εν λόγω μητρώο,

ii) την πιστοποίηση εγγραφής και καταχώρησης της επιχείρησης στο Μ.Ε.Τ.,

iii) τη διαλειτουργικότητα του Μ.Ε.Τ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα,

iv) την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ.  (άρθρα 1-4 και 6-8)

Ορίζεται η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. ως αρμόδια αρχή, για τον έλεγχο εφαρμογής της πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μ.Ε.Τ. και προσδιορίζεται η διαδικασία άσκησης ενστάσεων κατά αποφάσεών της.  (άρθρα 5 και 9)

3.α. Συστήνεται στη Γ.Γ.Ε.Ε. Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.), στο οποίο δύνανται να εγγράφονται οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου με αίτησή τους, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις οριζόμενες προϋποθέσεις. [Το εν λόγω Μητρώο αντικαθιστά το υφιστάμενο (άρθρο 52 ν.4339/2015), το οποίο καταργείται].

β. Παρέχεται η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται, με τα δεδομένα που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα.

γ. Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μ.Η.Τ. να γνωστοποιούν στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Καθορίζεται η διαδικασία για την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου στο Μ.Η.Τ.

ε. Δύνανται οι επιχειρήσεις να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Γ.Γ.Ε.Ε. κατά των αποφάσεων μη πιστοποίησης ή απώλειάς της, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος κ.λπ.  (άρθρα 10-16)

4. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων από τη Γ.Γ.Ε.Ε προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εγγεγραμμένη στα Μητρώα επιχείρηση έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Καθορίζονται το γενικό πλαίσιο και τα κριτήρια για τη διαδικασία τυχαίου δειγματοληπτικού, επιτόπιου ή διασταυρωτικού ελέγχου.

β. Περιγράφονται τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών, η διαδικασία σύνταξης και επίδοσης του οικείου πρακτικού ελέγχου, καθώς και οι κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει η αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, όταν σε συνέχεια ελέγχου διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο.

γ. Ορίζονται οι ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ε.Ε. σε περιπτώσεις αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου. (άρθρα 17-21)

Επιτρέπεται μόνο σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ο οποίος έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση καθώς και η προβολή διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή κ.λπ. (άρθρα 22-24)

6. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και ορίζονται τα μέλη της και οι αρμοδιότητές της.  (άρθρο 25)

7. Συστήνεται ηλεκτρονικό υπομητρώο (αντί μητρώου, όπως ισχύει) περιφερειακού και τοπικού τύπου, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου, κ.λπ. (άρθρα 26-29)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1. Τροποποιείται το ειδικό τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας”, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  (άρθρο 30)

2.Παρατείνεται μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα η καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας. (άρθρο 31)

3.Τροποποιείται το ποσοστό του προσμετρώμενου προσωπικού εταιρειών συνδεδεμένων με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου και ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και προστίθεται εξαίρεση του προσμετρώμενου προσωπικού για τους δημοσιογράφους πλήρους απασχόλησης. (άρθρο 32)

4.Προβλέπεται η δυνατότητα εισφοράς υπό τη μορφή διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ειδικότερα οριχόμενες προϋποθέσεις και εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που αποκτούν το δικαίωμα για εμπορική επικοινωνία, ως αποτέλεσμα της εν λόγω εισφοράς.  (άρθρα 33 και 34)

5.Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. ζητημάτων σχετικών με:

i) τον τρόπο υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος που προβλέπεται στις περ. α’ και β’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998,

ii) τη διαδικασία συμψηφισμού και διακανονισμού ήδη καταβληθέντος για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας οικονομικού ανταλλάγματος και

iii) τον τρόπο και τη διαδικασία επιστροφής των ήδη κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών στις ως άνω επιχειρήσεις και αντικατάστασης αυτών με νέες.  (άρθρο 35)

6.Επικαιροποιούνται οι διατάξεις αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα:

– Συμπληρώνεται ο ορισμός αναφορικά με τους αναδόχους μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, ώστε στο εξής να περιλαμβάνει και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου.

– Αναπροσαρμόζεται η διαδικασία σχετικά με το πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

– Προβλέπεται η δυνατότητα μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου στον ηλεκτρονικό τύπο. (άρθρο 36)

Καταργείται η υποχρέωση των εταιρειών που αναλαμβάνουν να παρέχουν προς τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπηρεσίες σχετικά με την καταχώριση ή τη μετάδοση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων των ανωτέρω φορέων, να παρέχουν ενημέρωση στη Γ.Γ.Ε.Ε σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή μεταδόσεις. (άρθρα 37-39)

Αναλυτικά το νομοσχέδιο στο τέλος του άρθρου 


 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Η κακοκαιρία “δένει” τα πλοία την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου – Αλλαγές στα δρομολόγια

Η "Μπάρμπαρα" θα κρατήσει δεμένα τα πλοία την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

Blue Star Naxos: Αύριο Σάββατο αντί για τη Κυριακή επιστρέφει από Αμοργό

Η "Μπάρμπαρα" φέρνει αλλαγές στα δρομολόγια... Τι συμβαίνει με το Blue Star Naxos

Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες από δήθεν υπαλλήλους του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τις απόπειρες απάτης μέσω τηλεφωνικών επαφών από δήθεν υπαλλήλους του Δήμου

Αλλαγή δρομολογίου για το “ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ” λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω των επικείμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν την ερχόμενη Κυριακή 05/02/2023 & σύμφωνα με το δελτίο της Ε.Μ.Υ

Οι Βρετανοί δείχνουν τη προτιμησή τους στην Πάρο

Η Πάρος αποτελεί έναν από τους προορισμούς που αναμένεται να επιλέξουν οι βρετανοί το φετινό καλοκαίρι

Ρομαντική επιστροφή σε μία άλλη εποχή της Νάξου

Το τετράγωνο στο τέλος της χερσαίας ζώνης Νάξου όπως δεν το έχετε ξαναδεί ...

ΠΝΑι: Στηρίζει τη μαθητική κοινότητα που θα αλλάξει την Ελλάδα μέσω καινοτόμων προτάσεων

Στο ελληνικό ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Επιχείρηση Αλλάζουμε την Ελλάδα! The gamechangers» μαθητές από την Κω, την Κάλυμνο και την Πάτμο πρωτοπορούν και επιχειρούν!

Στοίχημα – Αγγλία: Η Τσέλσι επένδυσε και θέλει … τρίποντα

Συνδυαστικά σε Λεβερκούζεν και Τσέλσι ... Οι προτάσεις από την Foxbet.gr

“Παρών” δηλώνει το κόμμα ΠΑΤΡΙΔΑ στις Κυκλάδες.

Η Πατριωτική Δύναμη Αλλαγής ανακοίνωσε τους δύο πρώτους υποψηφίους της για την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων.

Σήμερα ή τη Δευτέρα (06/02) η πληρωμή των κτηνοτρόφων

Μέσα στη μέρα αναμένεται η πληρωμή των κτηνοτρόφων για την ενίσχυση ζωοτροφών - Εναλλακτική ημερομηνία η Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Blue Star Ferries: Οι αλλαγές στα δρομολόγια του διημέρου 8-9 Φεβρουαρίου

Η 48ωρη απεργία αλλάζει τα δεδομένα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυκλάδων - Τι προβλέπει η ανακοίνωση από την Blue Star Ferries

EOES 2023: Τα παιδιά του ΓΕΛ Νάξου πήραν το πρώτο βραβείο και πάνε Λετονία

Η τριάδα των μαθητών της Νάξου (ΓΕΛ "Μανώλης Γλέζος") έκαναν το καθήκον τους, κέρδισαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό (EOES 2023) και θα διεκδικήσουν το μετάλλιο στην Λετονία

Πρέβελης: Στο δρόμο για την Μήλο και τον Πειραιά

Το επιβατικό πλοίο "Πρέβελης" ταξιδεύει προς Μήλο - Πειραιά - δεν μπόρεσε να πιάσει Κάσο

Γ. Βρούτσης: Από την Κυριακή ενεργοποιείται η γραμμή Νάξος (Αγία Αννα) – Πάρος (Πίσω Λιβάδι)”

Γ. Βρούτσης: “ Υπογράφτηκε και ξεκινάει άμεσα η ακτοπλοϊκή σύνδεση Νάξου - Πίσω Λιβάδι Πάρου για τους Νεφροπαθείς Πάρου-Αντιπάρου” - Ποιο πλοίο αναλαμβάνει

Blue Star Naxos: Επιστρέφει στην … κανονικότητα και αναχωρεί για Μικρές Κυκλάδες

Το Blue Star Naxos αναχωρεί κανονικά το απόγευμα της Παρασκευής (27/01) για Παροναξία - Μικρές Κυκλάδες και Αμοργό

Ερχεται η … έξυπνη μαρίνα στη Νάξο

Συνεργασία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου με την Εurobank... Ποιος είναι ο λόγος;

Η μάχη της ακτοπλοϊας, νέο πεδίο δράσης η γραμμή Πειραιάς – Κρήτη μέσω Κυκλάδων

Μπορεί να είμαστε στις αρχές του έτους, όμως ήδη φουντώνει ο ανταγωνισμός σε Κυκλάδες και Κρήτη - Νέα πλοία μπαίνουν στο «παιχνίδι», ανοίγουν καινούριες γραμμές και η Minoan Lines ετοιμάζεται για τουλάχιστον 20 δρομολόγια στις Δυτικές Κυκλάδες

Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών: Κόβει απόψε (27/01) την πίτα της

Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών προχωρεί σήμερα Παρασκευή στην κοπή της βασιλόπιτας - Που και πότε

Πάρος – Λαϊκή Συσπείρωση: Ανακοίνωση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Νάξου – Πάρου

Ανακοίνωση εξέδωσε η "Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου" με τίτλο "Λίγο ντροπή"... Ποιος είναι ο λόγος

Θεατρικός Όμιλος Νάξου “Ο Διόνυσος”: Νέο ξεκίνημα με πρόεδρο την Ελένη Ανδριανοπούλου

Νέο διοικητικό συμβούλιο για τον Θεατρικό Ομιλο Νάξου "Ο Διόνυσος"... Ποια και πότε η πρώτη κίνηση